Sikk glossed

uh-ē sabʰa hal-y-ā v-y-ā rāṇā

3SG.DIST-PL all walk-PFV-M.PL go-PFV-M.PL ?

They all left, sons of the soil

cʰaɗ-ē gʰar pahinj-ā dāṇā

abandon-SUBJ.3.SG home.M REFL.GEN-M.PL ?

Leaving their ancestral land

vakʰar-a vikʰ-a visār-ē sār-ā

all? step.M-PL forget-SUBJ.3.SG all-M.PL

Forgetting all the footprints, never looking back

sakʰara sukʰ-a sār-ē pyārā

Sukkur comfort.M-PL all-M.PL dear

Leaving behind Sukkur, comforts, and their homeland

mānī mānu=vār-ī macʰī j-e sā̃ palō

bread.F honour=relating-F fish GEN-? with pallo

Bread of honour, Pallo fish in side

kōkī kō pacā-e kō lasī sāṇu lōlō

koki some cook-3SG some lassi with lolo

Some used to eat koki, some ate bread with lassi

piṇu tā jantā uhē yādu sār-ā

also ? ? 3SG remember all-M.PL

We remember all those

sānjʰi j-ī mahafil j-ā suru ūē pyālā

evening GEN-F.SG gathering GEN-M.PL music.note ? ?

musical evenings

jamālo jatanu sā̃

evening GEN-F.SG gathering GEN-M.PL music.note ? ?

musical evenings


A website for learning Sindhi: learnsindhi.com.

1sg 2sg 3sg 1pl 2pl 3pl
pres.m kʰā̃ tʰō kʰāē̃ tʰō kʰāē tʰō kʰāū̃ tʰā kʰāō tʰā kʰāē̃ tʰā
pres.f kʰā̃ tʰī kʰāē̃ tʰī kʰāē tʰī kʰāū̃ tʰīū̃ kʰāō tʰīū̃ kʰāē̃ tʰīū̃
pres.cont.m kʰā̃ payō kʰāī̃ payō kʰāē payō kʰāū̃ payā kʰāō payā kʰāī̃ payā
pres.cont.f kʰā̃ payī kʰāī̃ payī kʰāē payī kʰāū̃ payū̃ kʰāō payū̃ kʰāī̃ payū̃
pres.pfv.m halyō āhiyā̃ halyō āhī̃ halyō āhē halyā āhiyū̃ halyā āhiyō halyā āhan
pres.pfv.f halī āhiyā̃ halī āhī̃ halī āhē halyū̃ āhiyū̃ halyū̃ āhiyō halyū̃ āhan

m.sg f.sg m.pl f.pl
pres.pfv kʰādʰo āhe kʰādʰī āhe kʰādʰā āhan kʰādʰīū̃ āhin